Twoja aktualna pozycja w serwisie : Rada Sołecka w Grojcu

Sołectwo Grojec

Statut Sołectwa Grojec stanowi:

Sołectwo Grojec jest jednostką pomocniczą gminy Alwernia. Wieś Grojec obejmuje powierzchnię 530 ha. Ogół mieszkańców stanowi samorząd wsi.

Do zadań sołectwa należy zapewnienie wpływu jego mieszkańców na zaspokojenie ich zbiorowych potrzeb.

Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

 • uczestniczenie w podziale środków finansowych tzw. środków sołeckich przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań społecznych,
 • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno- bytowych dotyczących sołectwa,
 • organizowanie pomocy sąsiedzkiej mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
 • wpływanie na kształtowanie się zasad współżycia społecznego,
 • wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

Zadania sołectwa obejmują również dbanie o:

 • utrzymanie spokoju, porządku i bezpieczeństwa,
 • zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i wandalizmu,
 • poszanowanie przepisów prawa oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • poprawę ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także pomocy w razie innych zdarzeń żywiołowych,
 • poprawę opieki zdrowotnej,
 • organizację opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu,
 • Organizację bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynku.

Społeczność lokalną reprezentują :

Sołtys

Jacek Gocał

Tel. 12 283-23-74

E_mail: gocal1969@interia.pl

Radni z sołectwa Grojec :

Stanisław Kamiński

Tel. 12 283-18-13

E_mail: stkam@op.pl

 

Mateusz Berny

Tel: 696 541 359

Rada Miejska w Alwerni :

Mateusz Berny

 

Stanisław Kamiński

Rada Sołecka :

Ciołek Kamil

Dudek Marek

Fiba Edward

Kucia Jacek

Odrzywołek Paweł

Walentek Łukasz

Podział środków sołeckich w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grojec na rok 2018

L.P. Nazwa zadania Kwota
1. Kontynuacja czyszczenia cieku wodnego  14.000 zł
2. Kontynuacja odwodnienia ul. Na Brandyskę 15.000 zł
3. Utrzymanie zieleni 1 057,50 zł
   
     
  Razem30.057,50 zł 

 

Informacja dla Mieszkańców

Sołtys wraz z Radnymi miejscowości Grojec pełni dyżury w każdy ostatni wtorek miesiąca od godziny 18.00 w świetlicy Domu Ludowego.

Charakterystyka gminy Alwernia

Alwernia jest miejscowością leżącą w południowo – wschodniej części powiatu chrzanowskiego. Gmina jest w odległości 30 km na zachód od Krakowa, na terenie Grzbietu Tenczyńskiego wznoszącego się na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, ponad Doliną Górnej Wisły oddzielającą ów obszar od kotliny Oświęcimskiej. Stąd bogaty i zróżnicowany krajobraz, ciekawe szlaki turystyczne, a także zjawiska geologiczne w postaci skał powulkanicznych, skałek jurajskich oraz stanowisk kopalnych araukarii kwaczalskich.

Gmina Alwernia zajmuje powierzchnię 75,27 km2 z liczbą mieszkańców 12.581 w tym Alwernia 3.286 . W skład gminy wchodzą : miasto Alwernia i 10 sołectw: Brodła, Grojec, Kwaczała, Mirów, Nieporaz, Okleśna, Podłęże, Poręba Żegoty, Regulice, Źródła.

Okolice Alwerni są urozmaicone, wyróżniające się wspaniałymi walorami krajobrazowymi oraz zabytkami sztuki, kultury materialnej i przyrody. Na terenie obecnej gminy Alwernia znajdują się stanowiska archeologiczne związane z epoką paleolitu oraz brązu. Bogata jest także przyroda. Obszar gminy obejmuje dwie tzw. jednostki geomorfologiczne: Grzbiet Tenczyński, będący częścią Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz Doliny górnej Wisły, która należy do Kotliny Oświęcimskiej. Z okolic Alwerni pochodzą liczne zbiory minerałów, w tym skały pochodzenia wulkanicznego. W okolicach Alwerni znaczne tereny pokrywają jeszcze lasy, głównie liściaste i mieszane z sosną, bogate w faunę (sarny, jelenie, zające i liczne ptactwo).

Charakterystyka miejscowości Grojec

Położenie geograficzne

Wioska Grojec położona jest w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim w gminie Alwernia. Leży w malowniczej dolinie prawobrzeżnego dopływu Rudna częściowo na wierzchowinie Garbu Tenczyńskiego. Ogólna powierzchnia to 530 ha.

Na południowo-zachodnich krańcach wsi przebiega autostrada A4, E40 z wyjazdem od strony Katowic i wjazdem w stronę Krakowa.

Budowa geologiczna

Na początku okresu jurajskiego w okolicach dzisiejszego Grojca, Brodeł, Poręby-Żegoty i Mirowa istniało rozległe jezioro, w którym osadzały się iły, głównie kaolinit. W glinkach tych doskonale zachowały się odciski ówczesnej roślinności. Badania prowadzone na terenie Grojca przez paleobotaników z Polskiej Akademii Nauk dostarczyły im wielu cennych okazów. Prócz zarodników skrzypów, paproci i widłaków drzewiastych odkryto nasiona kajtonii, pierwszej rośliny okrytonasiennej.

Pozostałością po jeziorze są występujące między Grojcem, a Mirowem bogate pokłady glinek ogniotrwałych zwanych grojeckimi lub mirowskimi. Mają one barwę białą, szarą lub żółtawą, a w okolicach Mirowa także czerwonawą. Nadają się do wyrobu cegieł ogniotrwałych. Grubość pokładów glinek koło Grojca sięga od 1, 5 do 3 m. Ze względu na bogate pokłady glinek ogniotrwałych kopalnictwo na terenie Grojca rozwijało się intensywnie na przełomie XIX i XX w. W 1910 roku wydobywano około 600 wagonów glinki rocznie. Właścicielem kopalni w XIX wieku była rodzina Potockich. Kopalnia „Stella” w Grojcu czynna była do 1950 roku, a w 1956 ostatecznie ją zlikwidowano.

Zwały i hałdy, pozostałe po kopalniach są obecnie porośnięte bujną roślinnością i trudne do odszukania. Główna ich część ciągnie się na południe od Grojca wzdłuż lasu (w kierunku Zalasu).

Strefa społeczna

Ludność

Liczbę mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia poniższa tabela:

SOŁECTWO ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW POWIERZCHNIA w km2 ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA 1 km2
Grojec 1259 5,30 237,55

Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Grojec z okolicznymi wioskami obrazuje niżej zamieszczone zestawienie:

SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW
Brodła 985
Kwaczała 1860
Mirów 300
Nieporaz 460
Okleśna 952
Podłęże 251
Poręba Żegoty 1148
Regulice 1919
Źródła 161

 

Liczba ludności Sołectwa Grojec w latach:
2006 1274
2007 1265
2008 1259

 

Liczba kobiet i mężczyzn w sołectwie:
Mężczyźni 626
Kobiety 633

Oświata

Na terenie wsi Grojec funkcjonuje Szkoła Podstawowa licząca w roku szkolnym 2007/2008 - 67 uczniów. Szkoła mieści się w starym budynku, wzniesionym na potrzeby oświatowe w 1858 roku. W latach 50-tych i 70-tych XX wieku była modernizowana. Obecnie stale i na bieżąco jest remontowana. Uczniowie korzystają z 5 sal lekcyjnych, dobrze wyposażonej biblioteki, pracowni komputerowej, stołówki i szatni. Wszystkie pomieszczenia są zbyt małe i często wygospodarowane jedne kosztem drugich. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na sali w Domu Ludowym. W szkole pracuje 13 nauczycieli (w tym 6 nauczycieli dyplomowanych), 3 osoby obsługi i 2 osoby w dziale administracyjno-księgowym.

Służba zdrowia

Na terenie wsi Grojec nie funkcjonuje Ośrodek Zdrowia. Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna” w Alwerni.

Organizacje społeczne

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca

Stowarzyszenie Sympatyków Grojca jest Stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców Grojca i sympatyków tej miejscowości. Grupa inicjatywna dążąca do założenia stowarzyszenia zaczęła działać w Grojcu pod koniec 2002 r. Spotkanie założycielskie odbyło się 3 kwietnia 2003 roku. Głównym celem, dla którego powołano organizację, było pobudzenie aktywności społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju wsi oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18.09.2003 roku. Terenem działania Stowarzyszenia jest: Grojec w Gminie Alwernia. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być mieszkańcy Grojca oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierając cele Stowarzyszenia zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną i finansową lub intelektualną dla Stowarzyszenia.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Planowanie i organizowanie działań zmierzających do wybudowania obiektów publicznych na terenie Grojca
 2. Wspieranie innych inicjatyw społecznych
 3. Angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
 4. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
 5. Działania na rzecz rozwoju zainteresowań i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy osób fizycznych i prawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi.

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone 17 września 1957 roku. Pierwszą jego przewodniczącą była pani Bronisława Janik, która pełniła tę funkcję do 8 lutego 1964 roku. Koło skupiało w tym okresie około 20 członkiń. W następnych latach funkcję przewodniczącej pełniły panie: Helena Skalniak (kadencja - 1 rok) i Bronisława Ciupek (kadencja - 2 lata). Przez 32 lata przewodniczącą była pani Jadwiga Łukasik (23 listopada 1967 – 18 marca 1999 r.) Od roku 1999 funkcję tę pełni pani Krystyna Madeja. W KGW działa obecnie około 20 pań, a były lata, kiedy skupiało aż 90 gospodyń.

W latach 1960 – 1980 KGW:

 • zajmowało się rozprowadzaniem piskląt oraz paszy, którą mogły zakupić gospodynie zajmujące się hodowlą kur i gęsi,
 • prowadziło wypożyczalnię naczyń i magiel,
 • organizowało kursy: kroju i szycia, gotowania, robienia kołder, haftowania.

Obecnie działalność Koła Gospodyń Wiejskich obejmuje między innymi:

 • współpracę ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Grojcu (przekazywanie dzieciom i młodzieży dawnych piosenek ludowych i obrzędów np.: robienie palm, kwiatków z bibuły),
 • udział w Kiermaszu Wielkanocnym organizowanym przez SOK w Alwerni ( prezentacja własnych wypieków wielkanocnych takich jak: baranki, babki, zajączki oraz własnoręcznie malowanych pisanek),
 • oprowadzenie wypożyczalni naczyń,
 • organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Spotkanie Noworoczne).

W roku 1987 w dowód uznania za osiągnięcia w rozwoju organizacji kółek rolniczych, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przyznał KGW w Grojcu „Odznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych”.

Zespół ludowy „Grojcanie”

Działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grojcu od 1975 roku. Liczy ok. 20 osób. Początkowo zespół skupiał same panie. W latach osiemdziesiątych do zespołu dołączyli także panowie. Wtedy to zespół przyjął nazwę „Grojcanie”. Po raz pierwszy zespół wystąpił w 1975 roku z okazji Dnia Kobiet, podczas oddania do użytku Domu Ludowego w Grojcu. Od 1987 r. zespół jest członkiem Teatru Regionalnego w Krakowie.

Zespół "Grojcanie" śpiewa nie tylko piosenki ludowe. Ma też w swoim repertuarze pastorałki, piosenki wojskowe oraz monologi. Członkowie zespołu sami dobierają repertuar, często są autorami tekstów. Zespół brał udział w wielu konkursach m.in. Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowych w Krakowie, Powiatowym Konkursie Przyśpiewek Weselnych na Skowronku, Przeglądzie Folklorystycznych Zespołów Obrzędowych w Wygiełzowie i innych. W wielu z nich Grojcanie zajeli pierwsze miejsca. Uświetniają oni swoimi występami lokalne imprezy okolicznościowe tj. dożynki, dni miejscowości, ale także reprezentują gminę na imprezach wojewódzkich i powiatowych.

Zespół dziecięcy „Krakowiaczek”

Zespół "Krakowiaczek" został założony w styczniu 2003 roku. Wtedy też odbyły się pierwsze próby. Prowadzenia zespołu podjęła się pani Teresa Majewska. Zorganizowano imprezę, z której dochód przeznaczono na zakup strojów regionalnych. Według wzoru stroju krakowskiego zostały uszyte stroje dla zespołu. Zakupiono też czapki krakuski, a zespół "Grojcanie" przekazał zapaski, które przerobiono dla dzieci. W roku 2003 podczas Dnia Seniora, organizowanego przez Szkołę Podstawową i Koło Gospodyń Wiejskich miał miejsce pierwszy publiczny występ zespołu. Obecnie zespół uświetnia imprezy lokalne i powiatowe.

Bezpieczeństwo publiczne

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu powstała w 1914 roku. W początkowym okresie funkcjonowania podstawowym sprzętem w jej posiadaniu była konna sikawka. Po zakończeniu II wojny światowej zakupiono motopompę. W latach 70. doszło do upadku OSP. Początkiem lat 80. nastąpiło ponowne ożywienie jej działalności. Pierwszym samochodem, jakim dysponowała OSP był samochód Nysa. W 1987 r. został ufundowany przez społeczeństwo Grojca sztandar. W 1988 roku OSP Grojec otrzymała od Zakładów Chemicznych w Alwerni samochód bojowy Star 25 wyposażony w działko i autopompę.

W 1994 roku został zakupiony duży samochód bojowy Star 266. Zaistniała potrzeba wybudowania nowej remizy strażackiej. Prace przy budowie zakończono w 1997 roku.

Oprócz akcji ratowniczych szkoli się w OSP Grojec drużyny sportowo-pożarnicze, które biorą udział w lokalnych i powiatowych imprezach sportowych. Od kilku lat druhowie są współorganizatorami imprezy "Pożegnanie lata" odbywającej się z końcem sierpnia.

W 2006 r. strażacy z Grojca zakupili nowy samochód strażacki Gazelle, przeznaczony głównie do gaszenia pożarów na terenie prywatnych posesji oraz do ratownictwa drogowego. Strażacy z Grojca znani są w okolicy z licznego udziału w pracach społecznych. Akcje sadzenia drzewek, drobne remonty w klasztorze Bernardynów, remont kapliczek i wiele innych to zasługa zawsze chętnych do bezinteresownej pracy i pomocy potrzebującym strażaków z Grojca.

Policja

Na terenie wsi Grojec nie znajduje się Posterunek Policji. Najbliższy komisariat mieści się w Alwerni i obsługuje teren całej gminy.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę

W miejscowości Grojec znajduje się stacja wodociągowa. We wsi Grojec długość przekazanych sieci głównych wynosi 18 400 m. Woda doprowadzona jest do 350 gospodarstw Z tego ujęcia wody korzystają tylko mieszkańcy Grojca.

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

Na terenie Sołectwa brak jest zbiorowego systemu kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków, dlatego w przyszłości planuje się budowę kanalizacji sanitarnej.

 

Z domów i gospodarstw ścieki odprowadzane są bez oczyszczania lub oczyszczone w niedostatecznym stopniu w szambach, bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych lub wywożone na pola powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo lub rowami otwartymi bez oczyszczania do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych i do gruntu powodując również zanieczyszczenie środowiska.

 

Utylizacja odpadów stałych

Na terenie Gminy Alwernia brak jest gminnego wysypiska śmieci. Odpady komunalne z obszaru Sołectwa Grojec są wywożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławcu. Mieszkańcy wyposażeni są w pojemniki o pojemności 120 l, i 240 l. Przy przystanku autobusowym ustawiony jest ogólnodostępny pojemnik do usuwania odpadów.

Energetyka

350 gospodarstw w Grojcu wyposażonych w instalację elektryczną.

Energia elektryczna jest doprowadzana liniami napowietrznymi średniego napięcia do rozdzielni, która znajduje się w miejscowości Alwernia, stąd linie średniego napięcia doprowadzone są do stacji transformatorowych. Na terenie wsi Grojec znajdują się 5 stacji transformatorowych Ze stacji transformatorowych liniami napowietrznymi niskiego napięcia (NN) do 1 kV zasilani są odbiorcy. Sołectwo Grojec jest obsługiwane przez Enion S.A. Rejon Dystrybucji Krowodrza w Krakowie.

Komunikacja

Przez teren Grojca przebiega droga powiatowa Nr K 1032 która zapewnia łączność z Rudnem, Zalasem i Alwernią, oraz drogi gminne.

Głównym ośrodkiem komunikacji publicznej są busy prywatnych przewoźników. Przystanki autobusowe usytuowane są w wydzielonych miejscach.

Telekomunikacja

Grojec podobnie jak cała gmina Alwernia zaopatrzona jest w system łączności telefonicznej za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej.

Sfera gospodarcza

Działalność gospodarcza

Na terenie wsi Grojec funkcjonuje 49 podmiotów gospodarczych. Są to przedsiębiorcy prowadzący działalność m.in.:

 • Handel - 18
 • Usługi budowlane - 17
 • Produkcja - 3
 • Transport - 3
 • Gastronomia - 1
 • Pozostałe usługi - 7

Rolnictwo

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują się w produkcją roślinną i zwierzęcą. Na terenie sołectwa Grojec funkcjonuje 350 gospodarstw.

Sołectwo Liczba mieszkańców Ilość gospodarstw Powierzchnia ogólna w ha Średnia pow. gospodarstwa
Grojec 1259 350 249 0,71

Analiza SWOT Grojec

W oparciu o zebrane dane dotyczące sfery przestrzennej, społecznej i ekonomicznej przeprowadzono uproszczoną analizę SWOT sołectwa Grojec (analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń). Tabela SWOT, dzięki zestawieniu w czytelnej formie szans i zagrożeń, ułatwia naszkicowanie dwóch skrajnych scenariuszy. Pozwalają one na ocenę szans obszaru kryzysowego i określają, która jego część winna podlegać realizacji programu zmierzającego do usunięcia zjawisk kryzysowych. SWOT – metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

S - Strengths - Silne strony, atuty ZASOBY GMINY
W - Weaknesses - Wady, słabe strony ZASOBY GMINY
O - Opportunities - Okazje, szanse, możliwości OTOCZENIE GMINY
T - Threats - Trudności, zagrożenia OTOCZENIE GMINY

W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony, jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia, jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w bliższym i dalszym otoczeniu gminy. Poniżej zamieszczono zapisy analizy SWOT sołectwa Grojec:

Mocne strony

 • Walory krajobrazowo- turystyczne
 • Czyste środowisko naturalne – brak uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych
 • Atrakcyjne położenie miejscowości (sąsiedztwo Gminy Krzeszowice oraz bliskość autostrady A4 (w połowie jej biegu pomiędzy Krakowem a Katowicami)
 • Dobra komunikacja z miejscowościami w gminie, powiecie i województwie
 • Infrastruktura techniczna – wieś posiada pełną sieć wodociągową, gazową i elektryczną
 • Nowopowstały zakład produkcji blach dachowych
 • Istnienie terenów przeznaczonych pod inwestycje i budownictwo indywidualne
 • Sprawny system odbioru odpadów stałych ( bez segregacji)
 • Organizacja imprez kulturowych i sportowych, turnieje szkolne
 • Prężnie działające grupy społeczne (Stowarzyszenie Sympatyków Grojca, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich)

Słabe strony

 • Brak kanalizacji
 • Brak zjazdu z autostrady z kierunku Krakowa i wjazdu w kierunku Katowic
 • Brak zagospodarowanych miejsc do czynnego uprawiania sportu ( ścieżek rowerowych, infrastruktury sportowej, platformy widokowej)
 • Brak bazy noclegowej i punktów gastronomicznych
 • Brak obiektów podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zły stan budynku szkoły – brak nowego budynku szkoły
 • Ograniczone możliwości komunikacyjne do innych miejscowości w weekendy
 • Brak systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów
 • Brak dostatecznej szerokości dróg powiatowych i chodników do nich przyległych

Szanse

 • Pozyskanie funduszy zewnętrznych
 • Promocja walorów sołectwa
 • Rozwój sieci internetowych
 • Szybszy rozwój agroturystyki
 • Rozwój budownictwa jednorodzinnego
 • Możliwość pozyskania inwestorów
 • Dostępność do dużych ośrodków kulturalnych i naukowych (Kraków, Katowice)
 • Potencjał młodego pokolenia – młodsze pokolenie chętnie pracujące społecznie na rzecz swojej miejscowości

Zagrożenia

 • Brak środków finansowych na inwestycje w sołectwie
 • Brak wykorzystania potencjału młodych osób
 • Słaby stan techniczny dróg ponad lokalnych

Planowane kierunki rozwoju wsi

PRIORYTET CEL PROJEKT RANKING KTO REALIZUJE OKRES REALIZACJI
Przybliżony czas rozpoczęcia Przybliżony czas zakończenia
Zwiększenie atrakcyjności wsi oraz zachowaniedziedzictwa kulturowego 1. Kształtowanie centrum wsi 1.1 Skanalizowanie wsi 1 Gmina Alwernia 2009 2016
1.2 Poprawa stanu istniejących dróg oraz infrastruktury towarzyszącej 2 Gmina Alwernia 2009 2016
1.3 Uzbrojenie terenów pod inwestycje 2 Gmina Alwernia 2009 2016
1.4 Stworzenie systemu informacji turystyczne dotyczącej sołectwa 3 Gmina Alwernia 2009 2016
1.5 Budowa kaplicy cmentarnej 2 Parafia + Gmina Alwernia 2009 2016
2. Infrastruktura w tym rekreacyjna, sportowa i turystyczna 2.1 Wybudowanie nowej szkoły z odpowiednim zapleczem 1 Gmina Alwernia 2009 2016
2.2 Zagospodarowanie terenu istniejącego Jaru w centrum wsi Grojec 1 Gmina Alwernia 2009 2016
2.3 Kontynuacja budowy placu zabaw 1 Gmina Alwernia 2009 2016
2.4 Zagospodarowanie poddasza w Domu Ludowym 2 Gmina Alwernia 2009 2016
2.5 Zagospodarowanie platformy widokowej 3 Gmina Alwernia + SSG 2009 2016
2.6 Utworzenie lokalnej ścieżki rowerowej 3 Gmina Alwernia + SSG 2009 2016

Cel 1 Kształtowanie centrum wsi

Projekt 1.1. Skanalizowanie wsi – jak najlepsze wyposażenie wsi w sieć i urządzenia infrastruktury technicznej oraz usprawnienia organizacyjne w zakresie świadczenia usług komunalnych - budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

Projekt 1.2. Poprawa stanu istniejących dróg oraz infrastruktury towarzyszącej – rozbudowa i modernizacja sieci dróg, ich zagospodarowanie oraz poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach, budowa chodników, parkingu. Działanie skierowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Mając na uwadze estetyczny wygląd centrum miejscowości oraz bezpieczeństwo mieszkańców planuje się budowę chodnika oraz rozbudowę parkingu przy cmentarzu i kościele, który umożliwi bezproblemowe parkowanie samochodów.

Projekt 1.3. Uzbrojenie terenów pod inwestycje – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność inwestycyjną.

Projekt 1.4. Stworzenie systemu informacji turystycznej dotyczącej sołectwa - przewidziane jest wykonanie tablic informacyjnych, na których zostanie umieszczony krótki rys historyczny oraz wizualizacja obiektów rekreacyjnych i innych znajdujących się na terenie sołectwa, tak, aby umożliwić turystom szybkie uzyskanie informacji na ich temat. Zainstalowanie w centrum miejscowości tablicy informacyjnej z mapą miejscowości umożliwi bezproblemowe poruszanie się i dotarcie do miejsca docelowego bez zbędnych problemów. Zaplanowano również wydawanie różnych folderów informacyjnych, mający na celu promowanie sołectwa oraz organizowanie szkoleń dotyczących przekwalifikowań z zakresu zakładania gospodarstw agroturystycznych.

Projekt 1.5. Budowa kaplicy cmentarnej - wybudowanie kaplicy cmentarnej wraz z chłodnią na istniejącym cmentarzu komunalny

Cel 2 Infrastruktura w tym rekreacyjna, sportowa i turystyczna

Projekt 2.1. Wybudowanie nowej szkoły wraz z przedszkolem, odpowiednim zapleczem, miejscem na rekreację, boiskiem sportowym i salą gimnastyczną

Projekt 2.2. Zagospodarowanie terenu istniejącego Jaru w centrum wsi Grojec - zadaniem projektu jest realizacja operacji ze sfery społeczno-kulturalnego życia mieszkańców. W miejscowości Grojec nie ma miejsca, które może pełnić funkcję ośrodka spotkań lokalnej społeczności tj. dzieci, młodzieży, dorosłych i turystów. Produktem operacji ma być stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców miejscowości Grojec, w którym dzieci, młodzież i turyści mogą spędzać wolny czas, a dorośli uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym i towarzyskim sołectwa. W zakresie realizacji projektu planuje się:

 • Budowę budynku socjalnego obsługującego teren rekreacyjny wraz z instalacjami wewnętrznymi (prąd, wod - kan i szambo)
 • Budowę amfiteatru, altan, placu zabaw dla dzieci i młodzieży, boiska sportowo – rekreacyjnego do gry w siatkówkę, placyku – miejsca na ognisko,
 • Budowę elementów ścieżki zdrowia, małej architektury (ławki, kosze na śmieci)
 • Budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem
 • Rozbudowę oświetlenia ulicznego Powstały obiekt mógłby być zalążkiem przyszłej bazy turystycznej w Grojcu. Obecnie działka jest częściowo zabudowana (budynek starej hydroforni), i ogrodzona. Przez teren przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna. Projekt ma na celu poprawę ładu przestrzennego i estetyki miejscowości; promocję i poprawienie wizerunku Grojca, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi; wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności. W projektowanym obszarze przewiduje się następujące części zagospodarowania:

  Powierzchnia działki nr 641/1 wynosi 10 200,00 m2
  do wyłączenia z produkcji rolnej przyjęto 8 900,00 m2
  w tym:
  parking 98,50 m2
  siatkówka 162,00 m2
  plac zabaw 128,00 m2
  plac – ognisko 38,47 m2
  plac – amfiteatr 176,63 m2
  ścieżki żwirowe, placyki 550,00 m2
  dojazd utwardzony 300,00 m2
  1 453,60 m2
  Pozostałe (teren biologicznie czynne) 7 446,40 m2
  Razem 8 900,00 m2

Projekt 2.3. Kontynuacja budowy placu zabaw - przygotowanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości ma na celu zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Planuje się wybudowanie piaskownicy, ogrodzenie terenu, założenie trawnika i ustawienie ławeczek oraz zamontowanie urządzeń.

Projekt 2.4. Zagospodarowanie poddasza w Domu Ludowym – odnowa elewacji. Wykorzystanie poddasza na utworzenie garderoby dla zespołu Krakowiaczek, zaplecza dla istniejącego w Domu Ludowym przedszkola i pomieszczenia dla sołtysa

Projekt 2.5. Zagospodarowanie platformy widokowej - platforma będzie pełnić rolę punktu widokowego, z którego można obserwować i podziwiać całą okolicę, szczególnie zaś malownicze, zalesione i rozległe połacie Puszczy Dulowskiej Planuje się:

 • wykonanie projektu na zagospodarowanie platformy,
 • uporządkowanie terenu,
 • wykonanie ławeczek, stolików,
 • wybudowanie schodów na najwyższy punkt platformy
 • wykonać ogrodzenie.

W wyniku tych przedsięwzięć zostaną stworzone dogodne warunki dla mieszkańców i turystów

Projekt 2.6. Utworzenie lokalnej ścieżki rowerowej - na terenie wsi planuje się utworzenia ścieżek rowerowych, ścieżek dydaktycznych i tras dla narciarstwa biegowego. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności sołectwa oraz umożliwi mieszkańcom Grojca i okolic atrakcyjne, a przede wszystkim „aktywne i zdrowe” spędzenie czasu wolnego.

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

 

Lp. Wyszczególnienie robót Wartość całkowita Wkład własny w % Źródło finansowania
1 Skanalizowanie wsi 13 636 000 30 Środki zew. + budżet
2 Stworzenie systemu informacji turystyczne dotyczącej sołectwa 40 000 50 Środki zew. + budżet
3 Modernizacja stanu istniejących dróg, gminnych budowa odwodnień, poszerzanie, nakładki asfaltowe 1 000 000 50 Środki zew. + budżet
4 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego 300 000 50 Środki zew. + budżet
5 Budowa parkingów 75 000 50 Środki zew. + budżet
6 Wybudowanie nowej szkoły wraz z przedszkolem 6 000 000 30 Środki zew. + budżet
7 Kontynuacja budowy placu zabaw dla najmłodszych 60 000 40 Środki zew. + budżet
8 Zagospodarowanie terenu istniejącego Jaru w centrum wsi Grojec 400 000 50 Środki zew. + budżet
9 Zagospodarowanie poddasza w Domu Ludowym 600 000 30 Środki zew. + budżet
10 Zagospodarowanie platformy widokowej 200 000 30 Środki zew. + SSG
11 Utworzenie lokalnej ścieżki rowerowej 200 000 30 Środki zew. + SSG
12 Budowa kaplicy cmentarnej 500 000 50 Środki zew. + parafia
13 Budowa boiska sportowego 260 000 30 Środki zew. + budżet
  Razem 23 271 000 - -

Harmonogram planowanego przesięwzięcia

 

Lp. Nazwa zadania Czas realizacji Planowany koszt zadania
1 Skanalizowanie wsi 2009-2016 13 636 000
2 Stworzenie systemu informacji turystyczne dotyczącej sołectwa 2009-2016 40 000
3 Modernizacja stanu istniejących dróg, gminnych budowa odwodnień, poszerzanie, nakładki asfaltowe 2009-2016 1 000 000
4 Budowa chodników i oświetlenia ulicznego 2009-2016 300 000
5 Budowa parkingów 2009-2016 75 000
6 Wybudowanie nowej szkoły wraz z przedszkolem 2009-2016 6 000 000
7 Kontynuacja budowy placu zabaw dla najmłodszych 2009-2016 60 000
8 Zagospodarowanie terenu istniejącego Jaru w centrum wsi Grojec 2009-2016 400 000
9 Zagospodarowanie poddasza w Domu Ludowym 2009-2016 600 000
10 Zagospodarowanie platformy widokowej 2009-2016 200 000
11 Utworzenie lokalnej ścieżki rowerowej 2009-2016 200 000
12 Budowa kaplicy cmentarnej 2009-2016 500 000
13 Budowa boiska sportowego 2009-2016 260 000

Podsumowanie

Plan Odnowy Miejscowości Grojec na lata 2009 – 2016 jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości oraz zmiany hierarchii priorytetów przyjętych przez Radę Miejską w Alwerni. Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez radnych, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, sektor publiczny i prywatny.